Tarkoitus ja sisältö:

Haitta-ainekartoituksessa selvitetään kiinteistössä olevien terveydelle tai ympäristölle haitallisten aineiden esiintyvyyttä ja määrää. Haitta-aineita esiintyy rakennusmateriaaleissa, rakennusten korjaamiseen käytetyissä aineissa ja materiaaleihin imeytyneissä aineissa. Haitta-ainekartoitus tehdään usein asbestikartoituksen yhteydessä.

Haitta-aineiksi on luokiteltu muun muassa seuraavat:

  • PAH-yhdisteitä (Polysykliset aromaattiset hiilivedyt) syntyy, kun orgaaninen aines palaa epätäydellisesti. Tavanomaisia PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja ovat kivihiilipiki ja bitumi. Useat PAH-yhdisteet ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia. Altistuminen tapahtuu usein hengitysilman kautta tai ihon läpi.
  • Kreosootti sisältää myrkyllisiä PAH-yhdisteitä. Kreosootille tunnusomaista on pistävä ”ratapölkyn” haju ja sitä on käytetty puunsuoja-aineena sekä vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa.
  • PCB-yhdisteet (Polyklooratut bifenyylit) ovat öljymäisiä, hyvin kestäviä, eristäviä ja huonosti syttyviä nesteitä. PCB-yhdisteitä on käytetty lämmönsiirtonesteinä ja eristeinä muuntajissa, kondensaattoreissa ja muissa hydraulisissa laitteissa. PCB-yhdisteitä on käytetty myös mm. elementtitalojen saumausaineissa.
  • Raskasmetalleja (mm. arseeni, kadmium, koboltti, kupari, nikkeli, lyijy ja elohopea) on käytetty maaleissa, kyllästeissä ja saumausmassoissa.
  • Huoneilmassa esiintyy toiminnoista ja materiaaleista riippuen jopa satoja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). VOC-päästöt voivat heikentää sisäilman laatua ja kertoa heikkolaatuisista materiaaleista tai rakenteiden kosteusvaurioista.
  • Muun muassa rakennusten teknisissä tiloissa rakenteet ovat voineet pilaantua erilaisten öljypitoisten aineiden valumisesta rakenteisiin sekä maaperään. Rakenteisiin imeytyneet öljyhiilivedyt heikentävät haihtuessaan sisäilman laatua. Maaperään imeytyneet haitta-aineet voivat kulkeutua sisäilmaan ilmavuotoreittejä pitkin.

Haitta-ainekartoitus voidaan toteuttaa koko kiinteistöön tai tarvittaviin rakenneosiin, esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä. Haitta-ainepitoisuuksia voi olla tarpeen kartoittaa myös sisäilmaongelmia selvitettäessä. Haitta-ainekartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti tutkimustuloksineen. Haitallisten aineiden määrä ja esiintyvyys vaikuttavat korjaustavan valintaan sekä purkujätteiden käsittelyyn.

Luotettavan haitta-ainekartoituksen suorittaa koulutettu ja kokenut ammattilainen, jolla on perehtyneisyys terveydelle haitallisiin aineisiin, niiden esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. AHA-asiantuntijan tai rakennusterveysasiantuntijan (RTA) sertifikaatit ovat osoitus kartoittajan pätevyydestä.