Tarkoitus ja sisältö:

Uudistettu asbestilaki (Valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta ja asbestilainsäädännön (684/2015) muutos) astui voimaan vuoden 2016 alusta. Lakimuutos velvoittaa tekemään asbestikartoituksen kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin ennen purkutöitä sisältävän tai rakenteita rikkovan remontin aloittamista.

Ehjänä rakenteissa oleva asbesti ei ole terveydelle haitallista, eikä sitä tarvitse lähteä erikseen poistamaan. Sen sijaan ilmaan leviämään pääsevä asbestipöly on terveydelle erittäin vaarallista ja altistuminen sille voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä muun muassa erilaisia keuhkosairauksia. Asbestin kuidut ja pöly pääsevät leviämään ilmaan rakenteen purkutöiden yhteydessä tai silloin kun asbestipitoinen materiaali on vaurioitunut tai joutuu mekaanisen rasituksen kohteeksi. Asbestikuituja ei voi havaita paljaalla silmällä eikä niitä voi tunnistaa hajun perusteella. Turvallisen ja lainvelvoittaman purkutyön varmistamiseksi on suoritettava asianmukainen asbestikartoitus.

Asbestikartoituksen tarkoitus on selvittää rakennuksen asbestipitoiset materiaalit sekä niiden määrä, laatu ja pölyävyys. Asbestia on käytetty lukuisissa eri rakennusmateriaaleissa, muun muassa eristeissä, rakennuslevyissä, maaleissa, laasteissa, muovimatoissa ja palo-ovissa. Erityisen runsasta asbestipitoisten materiaalien käyttö on ollut 1960- ja 1970-luvuilla.

Asbestikartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa on esitetty tutkitut materiaalit ja tutkimustulokset, tiedot sekä asbestipitoisista, että asbestia sisältämättömistä materiaaleista.  Materiaalinäytteiden asbestianalyyseissa käytämme akkreditoitujen laboratorioiden palveluita. Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan tehdystä kartoituksesta poikkeavia materiaaleja, jotka saattavat sisältää asbestia, tulee kartoitusta jatkaa ja raporttia päivittää niiden osalta.

Luotettavan asbestikartoituksen suorittaa koulutettu ja kokenut ammattilainen, jolla on perehtyneisyys asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. AHA-asiantuntijan tai rakennusterveysasiantuntijan (RTA) sertifikaatit ovat osoitus kartoittajan pätevyydestä.

Asbestikartoitus taloyhtiölle:

Asbestikartoitus ennen vuotta 1994 rakennetulle taloyhtiölle on ajankohtainen muun muassa purkutöitä vaativassa vesivahinkotilanteessa, osakasremontin yhteydessä ja silloin kun halutaan selvittää laajemmin koko kiinteistön asbestitilanne esimerkiksi ennen peruskorjaushankkeeseen ryhtymistä. Asianmukaisen asbestikartoituksen teettäminen on rakennuttajan (esim. taloyhtiö, huoneiston osakas) vastuulla. Asbestikartoituksen yhteydessä voi olla tarpeen tutkia materiaaleja myös muiden haitta-aineiden varalta. On myös huomioitava, että aiempi käytäntö, missä rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita, vaan kaikki purkutyöt suoritetaan asbestipurkutyönä, ei ole enää hyväksyttävä.

Asbestikartoitus yksityiselle kiinteistönomistajalle:

Asbestipitoisia materiaaleja esiintyy ennen vuotta 1994 rakennetuissa kaiken tyyppisissä rakennuksissa, myös pientaloissa, kuten omakotitaloissa. Lain velvoittaman asbestikartoituksen tekeminen koskee myös yksityisomisteisia rakennuksia. Vaikka remonttia tekisi itse ilman ulkopuolista urakoitsijaa, on asbestikartoituksen teettäminen ensisijaisen tärkeää. Asbestipölylle altistuminen aiheuttaa vakavia sairauksia ja virheellisesti toteutettu purkutyö voi jättää asbestipölyä huoneilmaan ja pinnoille pitkäksi aikaa, mahdollistaen myös muiden kiinteistön käyttäjien altistumisen.