Asunnon ostajan muistilista

Uuden kodin hankinta on merkittävä tapahtuma. Ennen ostopäätöksen tekemistä kannattaa perehtyä huolellisesti asunnon kuntoon ja ominaisuuksiin, sekä ennakoida tulevaa pintaa syvemmältä. Asunnon ostajan muistilistaan on koottu ohjeita erityisesti rakennusteknisen asiantuntijan näkökulmasta.

Asunto-osake

 • Myyntiesitteen lisäksi asunto-osakkeesta tulee olla saatavilla isännöitsijäntodistus liitteineen.
  • Isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi taloyhtiön perustietoja, tietoa taloudellista tilanteesta sekä käynnissä olevista tai suunnitelluista korjaushankkeista sekä oleelliset tai tavanomaisesta poikkeavat seikat muun muassa yhtiökokouksen päätöksiin liittyen. Isännöitsijäntodistuksen tulee olla enintään kolme kuukautta vanha.
  • Yhtiöjärjestys on taloyhtiön yksi tärkeimmistä asiakirjoista ja sen määräykset ohjaavat taloyhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestyksen pohjana toimii asunto-osakeyhtiölaki, mutta siinä voidaan määrätä poikkeuksista erimerkiksi taloyhtiön ja osakkaan välisessä kunnossapitovastuunjaossa.
  • Tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta. Tilinpäätösasiakirjoissa on esitetty tarkasteltavan tilikauden tapahtumat sekä yhtiön taloudellinen tilanne ja sen toteutuminen suhteessa edelliseen tilikauteen sekä talousarvioon. Tilinpäätösasiakirjoista käy ilmi muun muassa taloyhtiön taloudellinen asema velat mukaan lukien.
  • Talousarvio on arvio tulevan tai kuluvan tilikauden tuloista ja menoista. Talousarviossa esitetään vastikkeiden ja muiden osakkailta perittävien maksujen suuruus sekä arvioidut kuluerät tileittäin.
  • Kunnossapitotarveselvitys on taloyhtiön hallituksen sen hetkinen näkemys yhtiön seuraavan viiden vuoden korjaustarpeista. Kunnossapitotarveselvityksessä on esitetty myös yhtiössä jo tehdyt merkittävät korjaukset.
  • Energiatodistuksesta käy ilmi taloyhtiön energiatehokkuus, jolla voi olla vaikutusta esimerkiksi lämmityksen kuluihin.
 • Perehdy riittävästi asunnon, taloyhtiön ja alueen ominaisuuksiin.
 • Onko suunnitelmissasi tehdä remonttia tulevassa huoneistossasi?
  • Kiinnitä huomioita huoneiston oleviin materiaaleihin, rakenteisiin ja laitteisiin.
  • Huoneiston remontointi maalaus- ja tapetointitöitä lukuun ottamatta vaatii taloyhtiön luvan ja sen edellytyksenä voi olla tilanteesta riippuen esimerkiksi asbestikartoitus, asianmukaiset suunnitelmat, ulkopuolisen valvojan käyttäminen tai rakennuslupa.
  • Varaudu siihen, että kaikista remonttiin liittyvistä kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti osakas, taloyhtiökohtaisin poikkeuksin.
 • Tunne vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.
  • Perehdy osakkaan ja taloyhtiön väliseen kunnossapitovastuunjakoon.
  • Tiedosta, että osakkaalla on velvollisuus ilmoittaa huoneistossaan havaitsemistaan vioista, vaurioista ja puutteista taloyhtiölle.
  • Asunto-osakkeen kaupassa myyjän vastuu on kaksi vuotta ja myyjä on velvollinen kertomaan ostajalle kaikki tiedossaan olevat seikat riippumatta siitä, kuuluuko niiden kunnossapitovastuu osakkaalle vai taloyhtiölle.
 • Vakuuta irtain omaisuutesi sekä huoneiston sisäpinnat kalusteineen ja laitteineen.

Kiinteistö

 • Tutustu huolellisesti kiinteistön myynnin asiakirjoihin. Käytä tarvittaessa apuna ulkopuolista asiantuntijaa asiakirjojen sisällön läpikäymisessä.
 • Varmista, että kiinteistöön on tehty asuntokaupan kuntotarkastus.
  • Asianmukaisessa kuntotarkastusraportissa on esitetty tarkastuksessa tehdyt havainnot sekä suositellut lisätutkimukset ja korjaustoimenpiteet.
  • Tarkastusraportissa tulee olla mainittuna havaitut tai oletetut riskirakenteet. Selvitä riskirakenteiden olemassaolo ja kunto tarvittaessa erillisillä kuntotutkimuksilla.
  • Etukäteen tehty laadukas kuntotarkastus tarvittavine lisätutkimuksineen ehkäisee ikävien yllätysten löytymistä asuntokaupan jälkeen ja auttaa välttämään asuntokaupan riitatilanteita.
  • Mikäli kuntotarkastusraporttia on vaikeaa tulkita ja siinä esitetyt havainnot tai toimenpidesuositukset mietityttävät, kysy rohkeasti apua puolueettomalta asiantuntijalta.
 • Perehdy huolellisesti kiinteistön ja rakennuksen ominaisuuksiin.
 • Oma tupa, oma lupa – Vaikka yksityisomisteisen pientalon kunnossapito- ja muutostöitä ei ulkopuoliselta taholta valvota samassa mittakaavassa, kuin esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä, velvoittaa lait ja asetukset myös itsenäistä remontoijaa.
  • Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tulee tehdä aina ennen rakenteiden purkamista ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa.
  • Varmista, vaatiiko remonttisi rakennusluvan.
  • Sähkö- ja lvi- töitä saa tehdä vain niihin pätevöitynyt henkilö.
 • Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty – Isommissa kunnossapito- ja muutostöissä, erityisesti rakenteiden muutosten ja vaurioiden korjausten yhteydessä suositellaan käyttämään pätevöitynyttä suunnittelijaa. Lisäksi ulkopuolisen valvojan käyttäminen varmistaa korjaushankkeen onnistuneen lopputuloksen. Etukäteen tehdyt riittävät kuntokartoitukset ja -tutkimukset ehkäisevät yllätysten löytymistä ja auttavat määrittämään tarvittavan korjauslaajuuden sekä siitä aiheutuvat kustannukset.
 • Kiinteistökaupassa myyjän vastuu on viisi vuotta. Laadukas asuntokaupan kuntotarkastus on myös myyjän etu vähentäen riskiä piilevien vaurioiden aiheuttamista ongelmista.
 • Ajallaan tehdyt huolto- ja kunnossapitotyöt pidentävät rakenteiden ja järjestelmien käyttöikää. Tavanomaisten vuosihuoltojen lisäksi kannattaa suunnitella tulevia kunnossapito- ja korjaustöitä etukäteen.
 • Myös asunnon käyttötottumuksilla on merkitystä rakenteiden ja järjestelmien kunnossa pysymisen kannalta. Esimerkiksi riittävä siivous, pesutilojen kuivaus suihkun jälkeen ja rakennuksen vierustojen puhtaana pitäminen lumesta ja kasvillisuudesta lisäävät rakenteiden käyttöikää ja ennaltaehkäisevät vaurioiden syntyä.
 • Vakuuta kiinteistö ja irtain omaisuus vahinkojen varalta.