Terveellinen sisäilma

Sisäilma on rakennuksen rakenteiden rajaamien sisätilojen hengitettävää ilmaa, joka sisältää ilman perusosien lisäksi usein muitakin aineita. Terveellinen, puhdas ja laadukas sisäilma on olennainen osa asumisterveyttä ja -viihtyvyyttä. Sisäilman laatuun vaikuttaa monenlaiset tekijät. Asumisterveysyksikkö kartoittaa ja tutkii sisäilman olosuhteita ja puutteita sekä auttaa löytämään ratkaisut sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Sisäilmaongelmasta puhutaan silloin, kun sisäilmaolosuhteet aiheuttavat haittaa esimerkiksi tilojen käyttäjän viihtyvyydelle tai terveydelle.

Sisäilmaan vaikuttavat tekijät

Sisäilman laatua sekä sisäilmaongelmia tutkittaessa perehdytään useisiin seikkoihin, joilla on vaikutusta sisäilmaan. Asiantuntija arvioi tapauskohtaisesti tarvittavat tutkimuskohdat ja mittaukset riippuen tehdyistä havainnoista ja rakennuksen ominaisuuksista.

Tutkittavia ja havainnoitavia kohtia ovat muun muassa:

Fysikaaliset olosuhteet:

ilman ja pintojen lämpötilat

kosteus

ilma liike

Ilmanvaihto:

toimintaperiaate (painovoimainen tai koneellinen)

korvausilman saanti ja ilman poisto

paine-erot

Sisäilman kaasumaiset yhdisteet, mm.:

hiilidioksidi, häkä

VOC (orgaaniset haihtuvat yhdisteet)

Sisäilman hiukkasmaiset epäpuhtaudet, mm.:

pölyt, noki

mineraalivilla- ja asbestikuidut

Ilmanvaihto

Usein sisäilmaongelmien taustalla on puutteellinen ilmanvaihto. Toimivan ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja kosteutta sekä tuoda tilalle hallitusti puhdasta korvausilmaa ulkoilmasta. Ilmanvaihto on tasapainossa silloin, kun tulevan ja poistuvan ilman määrä on suunnilleen sama. Ihanteellisessa paineolosuhteessa rakennus on ulkoilmaan nähden hieman alipaineinen.

Tavanomaisia puutteita ilmavaihdossa on riittämätön korvausilmansaanti tai ilmapoisto. Korvausilmaventtiilien vähäinen määrä tai kokonaan puuttuminen aiheuttaa ilmavirtausta rakenteiden epätiiveyskohdista. Tällöin korvausilma ei tule hallitusti eikä ole puhdasta. Riittämätön poistoilma muodostaa rakennukseen ylipaineisuutta, joka aiheuttaa sisäilman kosteuden tiivistymistä rakenteiden kylmille pinnoille.

Puutteet ilmanvaihdossa voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita, jotka ovat yksi sisäilmaa olennaisesti heikentävä seikka.